تجهیزات بیمارستان

I-CAD ماموگرافی به کمک

 

تا کنون انجام آزمایش بافت های سینه به وسیله دستگاه ماموگرام بسیار ناراحت کننده و ناخوشایند بوده است. در استفاده از ماموگرام بیمار نیاز دارد تاحالت ناخوشایند و دردناکی را تجربه کند تا پزشک بتواند سینه را برای انجام درمان در دستگاه قرار دهد. علاوه برآن، دیدن وارد شدن سوزن دستگاه به داخل سینه برای بیمار بسیار ترسناک است. مخصوصا وقتی از سوزن های بزرگ استفاده میشود

استریوتاکتیک بیوپسی پستان در بیمارستان بیکن که به دستگاه بافت برداری سینه وبا نام ای بی بی آی شناخته شده است. سیستم ای بی بی آی  توانایی شکاف بسیار کوچک در سرطان های ساکن و یا مهاجم را در سینه دارد. با این روش میتوان حجم بزرگی از بافت های سرطانی را (5 تا 20 میلی متر) از بین ببرد, بنابراین درمان با دقت بالاتری انجام میگیرد.

محل قرار گرفتن سینه میتواند در سه بعد مختلف عمل کند, این به بیمارکمک میکند تا در حالت راحت تری قرار بگیرد. بافت برداری میتواند در حالت درازکش بیمار هم انجام شود, به صورتی که سینه به سمت پایین بوده و در این حالت بافت برداری خارج از دید بیمار خواهد بود. در این روش بیمار حداقل ناراحتی را تجربه کرده و معمولا پس از پایان بافت برداری میتواند فعالیت روزانه خود را دنبال کند

  • Twitter
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Technorati
  • Reddit
  • Yahoo Buzz
  • StumbleUpon

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia