شاخه

اخبار و وقایع

عوامل جنسیتی در سرطان

:مصاحبه ریس بیمارستان بیکن آقای دکتر محمد ابراهیم وحید با روزنامه استار مالزی درک  عوامل مختلفی که باعث سرطان در زن و مرد میشود و بهبود در روش های مراقبتی آنها وقتی سرطان…

ادامه مطلب

Stem Cell Injections & Reverse Aging Malaysia